Algemene voorwaarden

ALGEMENEVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES:
1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden behorend bij Eenmalige parkeerovereenkomsten. 1.2. Lang Parkeren Schiphol: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert. 1.3.KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lang Parkeren Schiphol onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met Lang Parkeren Schiphol een overeenkomst aangaat. Lang Parkeren Schiphol en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”. 1.4.PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren. 1.5.EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST: een parkeerovereenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden omschreven in artikel 2.6 van deze Voorwaarden. 1.6.PAKEERSERVICE: de parkeerproducten van Lang Parkeren Schiphol die geboekt kunnen worden, te weten: SHUTTLE SERVICE: 1. Klant rijdt naar de parkeergarage en parkeert zelf de auto in een parkeervak. 2. U wordt door onze gratis shuttlebus gebracht en opgehaald.. 1.7. MOTORVOERTUIG: motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994 1.8. PARKEERACCOMMODATIE: parkeerterrein of garage/kelder met bijbehorende ruimten en terreinen welke is bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen. 1.9.PARKEERDER: De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een Motorvoertuig die dat Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht. 1.10.PARKEERBEWIJS: parkeerkaart of ieder door Lang Parkeren Schiphol aangewezen middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de Parkeeraccommodatie te verkrijgen. 1.11. WEBSITE: de door Lang Parkeren Schiphol op het internet geëxploiteerde website, met het adres www.lang-parkerenschiphol.com

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lang Parkeren Schiphol en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant en Lang Parkeren Schiphol ondertekende opdrachtbevestiging door Lang Parkeren Schiphol is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan Lang Parkeren Schiphol verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 2.2.De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 2.3. Bij het tekenen van de parkeerovereenkomst gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig bij Lang Parkeren Schiphol en dat Lang Parkeren Schiphol bij terugkomst weer met de shuttlebus klaar staat bij de vertrekhal voor de klant. 2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd. 2.5. De toegang tot Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Klant en Lang Parkeren Schiphol. 2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Eenmalige Parkeerovereenkomsten. Eenmalige Parkeerovereenkomsten worden gesloten: – via een verkregen Parkeerbewijs; – via een eenmalige telefonische of online reservering 2.7. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Algemene Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldende bepaling waarbij de strekking van deze Algemene Voorwaarden behouden blijft.

ARTIKEL 3: EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST
3.1.Een eenmalige Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat een Klant houder is geworden van een Parkeerbewijs en het Motorvoertuig wordt geparkeerd in/op de Parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feit dat de Parkeerder of Lang Parkeren Schiphol zich met het Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie bevindt. 3.2. De duur van een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand van de op het Parkeerbewijs vermelde Parkeerperiode. 3.3. Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door Klant en Lang Parkeren Schiphol op schrift een overeenkomst is aangegaan waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de Parkeeraccommodatie is aangewezen.

ARTIKEL 4: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN
4.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retour tijden dienen te worden aangegeven, een Parkeerservice reserveren. Klant kan te allen tijde tot 30 minuten voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. 4.2. Non acceptatie: Lang Parkeren Schiphol heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren. 4.3. Betalen: Op de site of bij vertrek van klant zal de betaling contant plaatsvinden. 4.4. Dag te laat: Indien de klant later terugkomt dan gepland dient de klant dit per email bekent te maken. Er wordt € 7,50 per extra dag in rekening gebracht. 4.5. Annuleren: Vanwege het Coronavirus kunnen wij uw reservering uitsluitend omboeken naar een datum in de toekomst. 4.6. Reservering wijzigen: Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de klant de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds bestaande gelden voldoet. Wijzigingen kunnen gemaild worden naar info@lang-parkerenschiphol.com of via (reservering wijzigen) onder het kopje klantenservice. 4.7. No show: Indien de Klant de boeking niet heeft geannuleerd of de boeking heeft geannuleerd na de overeengekomen vertrektijd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is Lang Parkeren Schiphol tevens gerechtigd het hele bedrag in rekening te brengen.

ARTIKEL 5: IN – EN AFNAME
5.1. Retourneren: De klant dient Lang Parkeren Schiphol, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Onze shuttlebus brengt de klant naar zijn voertuig na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst. 5.2. Aannemen/afleveren: Aannemen voertuig: Lang Parkeren Schiphol vermeld enkel schade op de parkeerticket die op te merken is door een ronde te doen om de auto met het blote oog. Lang Parkeren Schiphol noteert enkel schade die niet valt onder gebruikersschade. Onder gebruikersschade word verstaan; slijtage, krasjes, beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht worden. Aflevering: Klant behoud zich het recht om bij ontvangst een ronde om de auto te doen om zelf te bepalen dat auto in zelfde staat is ontvangen. 5.3.Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Lang Parkeren Schiphol heeft een inspanningsverplichting om zoveel als mogelijk op tijd klaar te staan, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op de shuttlebus dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Lang Parkeren Schiphol kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt. 5.3.a. Lang Parkeren Schiphol is niet verantwoordelijk voor ruitschade.
5.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Lang Parkeren Schiphol geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht. 5.5. Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. 5.6. Klachten over de dienstverlening van Lang Parkeren Schiphol, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) schriftelijk op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Lang Parkeren Schiphol uw klacht niet in behandeling nemen. 5.8. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant, voortvloeiende uit de Eenmalige Parkeerovereenkomst, niet op.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN KLANT
6.1.A. Klant is gehouden er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Indien het voertuig van de klant niet start, zal Lang Parkeren Schiphol geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Lang Parkeren Schiphol opdracht heeft gegeven. B. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten. C. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is. D. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, direct schriftelijk kenbaar te maken op het Parkeerbewijs, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt. E. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld. F. aanwijzingen van het personeel van Lang Parkeren Schiphol op te volgen en indien sprake is van een shuttle service het Motorvoertuig te plaatsen op de aangegeven cq. aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. G. voor het meebrengen van de parkeertickets in tweevoud. Indien deze niet aanwezig zijn bij het afgeven van de auto kan er geen beroep worden gedaan op schade.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN/BEVOEGDHEDEN VAN LANG PARKEREN SCHIPHOL:
7.1. A. Lang Parkeren Schiphol is bevoegd de auto van klant te parkeren. B. Lang Parkeren Schiphol is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen. C. Lang Parkeren Schiphol is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1. De tussen partijen tot stand gekomen Eenmalige Parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. Lang Parkeren Schiphol sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren c.q. geparkeerde Motorvoertuig en andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Lang Parkeren Schiphol.8.1a. Klant dient na klacht of schade melding op verzoek van Lang Parkeren Schiphol de Parkeerovereenkomst in te scannen en te mailen wanneer Lang Parkeren Schiphol de Parkeerovereenkomst niet ontvangt kan de klacht of schade niet in behandeling worden genomen. 8.2 Lang Parkeren Schiphol is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens Lang Parkeren Schiphol worden aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Lang Parkeren Schiphol. 8.3 De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie door Parkeerder wordt veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeeraccommodatie dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Lang Parkeren Schiphol, de Parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens Lang Parkeren Schiphol opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder. 8.4 Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met Parkeerder gesloten Eenmalige Parkeerovereenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden, is de Parkeerder gehouden aan Lang Parkeren Schiphol alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Indien Lang Parkeren Schiphol genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Lang Parkeren Schiphol te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan. 8.5. Een tekortkoming van Lang Parkeren Schiphol zal niet aan haar worden toegerekend indien Lang Parkeren Schiphol in een toestand van overmacht verkeert. Lang Parkeren Schiphol is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmacht toestand aan de zijde van Lang Parkeren Schiphol. 8.6. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Lang Parkeren Schiphol onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Lang Parkeren Schiphol behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, hagelschade en stormschade dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS
9.1 Lang Parkeren Schiphol verwerkt de door de Parkeerder op de personal data page op de Website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over zijn click- en surfgedrag en transacties via de Website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door Lang Parkeren Schiphol nageleefd. 9.2 De gegevens van de Parkeerder worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de Gereserveerd Parkeren boeking, inclusief de betaling en klantenservice. Lang Parkeren Schiphol gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de Parkeerder te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Lang Parkeren Schiphol gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de Website en om de Parkeerder op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Lang Parkeren Schiphol. Lang Parkeren Schiphol kan op verzoek van derden binnen Lang Parkeren Schiphol marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de Parkeerder. Maximaal twee maal per jaar kunnen de adresgegevens van de Parkeerder worden gebruikt voor een mailing van de verschillende dienstverleners, waarbij alleen Lang Parkeren Schiphol de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens. 9.3 Indien de Parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Lang Parkeren Schiphol kan hij dit laten weten door een e-mail te zenden aan info@lang-parkerenschiphol.com. Mocht de Parkeerder zijn gegevens willen verwijderen uit de bestanden van Lang Parkeren Schiphol dan kan hij ook gebruik maken van dit e-mailadres, dan wel deze zelf wijzigen als het gaat om de gegevens genoemd in artikel 5.5. 9.4 De Parkeerder kan zijn persoonlijke gegevens opslaan in een database via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid op de Website, zodat bij volgende boekingen zijn gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden. 9.5 De Parkeerder kan te allen tijde zelf via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid via de Website de opgeslagen persoonlijke gegevens wijzigen.

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN
10.1. Lang Parkeren Schiphol behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website. 10.2 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar: Lang Parkeren Schiphol Beechavenue 66 1119 PW Schiphol-Rijk E-mail: info@lang-parkerenschiphol.com Telefoon: 020 369 7503 www.lang-parkerenschiphol.com

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT
11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Lang Parkeren Schiphol en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Lang Parkeren Schiphol is gevestigd.